Nasza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych
Użytkowników korzystających ze strony internetowej https://multicom.com.pl.
Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z
(RODO) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych oraz o swobodnym przepływie danych osobowych.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności umożliwia korzystanie ze Strony, ale
uniemożliwia pozostawienie swoich danych osobowych i świadczenie usługi.
Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na
podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
KTO ADMINISTRUJE TWOIMI DANYMI?
Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Multicom Kisielewski
Jakubiak Sp. J. ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem, NIP: 785-16-61-484 REGON:
411186848, zwany dalej Administratorem.
O JAKICH DANYCH MÓWIMY?
Chodzi o dane osobowe, które zbieramy i przetwarzamy:
Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rejestrowe firmy.
DLACZEGO CHCEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE?
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:
1. Zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną –
w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług.
2. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze
Strony.
3. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz
prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail, wiadomości SMS,
wiadomości RCS, powiadomień WEBPUSH, połączeń telefonicznych lub
przesyłek pocztą tradycyjną.
4. Profilowania, które pomaga dostosować komunikaty i oferty wg
zainteresowań Użytkownika.
Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak warunkuje zawarcie umowy
o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik nie podając danych
osobowych traci możliwość świadczenia usług przez Administratora.
Dane osobowe, na podstawie odrębnej zgody, możemy wykorzystać także do innych
celów. W takim przypadku cele te są zawsze określone w treści zgody.
Użytkownik dobrowolnie decyduje o otrzymywaniu treści marketingowych. Brak
podania danych osobowych w celach marketingowych skutkuje brakiem
otrzymywania tych treści.
JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
TWOICH DANYCH?
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
1. Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy
o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
2. Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze
korespondencji i udzieleniu odpowiedzi na przesyłane wiadomości.
3. W przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści
marketingowych dotyczących Administratora – niezbędność przetwarzania
danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, tj. do realizacji działań
marketingowych dotyczących Administratora.
4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do
państwa trzeciego.
W JAKIM OKRESIE PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?
1. Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez
Użytkownika z naszych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane
osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr
telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres 2 lat dla celów
rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych
usług.
2. Dane osobowe przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości
przesłane poprzez formularz kontaktowy – będą przechowywane przez
okres 2 lat od każdej otrzymanej wiadomości.
TWOJE PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie jego dane osobowe
będą wykorzystywane. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych,
● ich sprostowania,
● usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
● przenoszenia danych,
● prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu
bezpośredniego,
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych
Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej
wycofaniem,
● wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przesyłanie mu treści
marketingowych. Wystarczy skorzystać z mechanizmów dostępnych przy treściach
marketingowych np. kliknięcie w link wypisujący lub poprzez kontakt z
Administratorem.
KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Administrator zbierając dane osobowe umożliwia bezpośredni dostęp jedynie
upoważnionym Pracownikom, Podwykonawcom i Podmiotom świadczących usługi
na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT i wsparcia
technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez
Administratora.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do
ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności
właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.
Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG
(Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazanie Twoich danych osobowych poza
obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania
Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału
Podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG.
ZABEZPIECZENIA
Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
adekwatne do ważności przechowywanych danych osobowych zgodnie z
branżowymi standardami i wytycznymi odpowiednich urzędów, a w szczególności z
RODO.
PLIKI COOKIES
Strona używa plików cookie, czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na
Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie. Zapisywane są one przez serwer na
komputerze osoby odwiedzającej Stronę. Administrator uzyskuje dostęp do
informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia
prawidłowego działania Strony.
Administrator przetwarza pliki cookies w celu:
● identyfikacji Użytkownika i logowania
● dostosowywania informacji i wyglądu Strony do indywidualnych preferencji
● prowadzenia statystyk, które są anonimowe.
Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w
ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje
mogą być ograniczone lub niedostępne.
Administrator gromadzi adresy IP odwiedzających Stronę, które są przydatne
podczas diagnozowania problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
statystycznych lub weryfikacji lokalizacji użytkownika zarówno prawdziwego jak i
botów internetowych.
COOKIES INNYCH PODMIOTÓW
Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich w zakresie statystyk, ulepszania i
analizy Strony. Podmioty trzecie wykorzystują pliki cookie i są stosowane przez takie
podmioty jak Google, Facebook, Hotjar, LiveCall, Smartsupp. Nasza Polityka
Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania plików cookies przez podmioty
trzecie.
KONTAKT Z NASZYM INSPEKTOREM DANYCH
OSOBOWYCH
Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Jakubiak. Wszelkie pytania
związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować do
● na e-mail – [email protected]
● telefonicznie – 612839127
● listownie na adres: ul. Chopina 4b, 63-100 Śrem
ZMIANY I AKTUALIZACJA NASZEJ POLITYKI
PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce
Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Zmiany zostaną
opublikowane na niniejszej stronie.
Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia:
20.03.2019 r.