Na rynku kas fiskalnych online pojawia się dużo błędnych lub niedokładnych informacji. Z tego powodu przygotowaliśmy artykuł, którego zadaniem jest rozwianie wszelkich wątpliwości. Prezentujemy go w formie pytań i odpowiedzi – w ten sposób znalezienie i przyswojenie informacji będzie łatwe i przyjemne.

Kasa fiskalna online – kiedy wymienić

1. Kasa fiskalna online- obowiązkiem dla każdego podatnika od 2023r?

Nie, w rozporządzeniu ujęte zostały konkretne branże które mają określoną ilość czasu na wymianę tradycyjnej kasy fiskalnej na online. Pozostali przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencje sprzedaży na tradycyjnych kasach do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

W rozporządzeniu wprowadzone zostały natomiast terminy, po których nie będzie już możliwości zakupienia kasy z elektronicznym oraz papierowym zapisem kopii.

Mianowicie:

  • kasy posiadające papierowy zapis kopii- do 31 grudnia 2019r.
  • kasy posiadające elektroniczny zapis kopii- do 31 sierpnia 2019r.

Ważne jest aby pamiętać, że daty te nie dotyczą możliwości korzystania z tychże kas przez podatnika. Odnoszą się one do wytwarzania ich przez producentów.

2. Kiedy podatnik, który nie został objęty obowiązkiem, a używa tradycyjnej kasy jest zobligowany do jej wymiany?

Nie ma konkretnego terminu. Przedsiębiorca prowadzi ewidencje sprzedaży na tradycyjnej kasie fiskalnej do czasu zapełnienia pamięci fiskalnej. 

3. Do kiedy jako sklep odzieżowy, sprzedający głównie ubrania i dodatki mamy obowiązek wymienić tradycyjną kasę fiskalną na online?

W przypadku, gdy podatnik nie znalazł się na liście przedsiębiorców, którzy mają obowiązek wymienić kasę fiskalną (art. 145b ust. 1 ustaw y o VAT) nie musi tego robić. Prowadzi ewidencję sprzedaży na tradycyjnej kasie fiskalnej do momentu zapełnienia pamięci fiskalnej.

Zwrot – kiedy i dla kogo

1. Czy przedsiębiorcy, którzy opisani zostali w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT (np. w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania) będą mieli możliwość ubiegania się o zwrot kwot wydanej na zakup kas rejestrujących online przed 1 lipca 2020 r. (ale już po wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT i rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących)?

Tak, mimo tego, że podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasach online od lipca 2020 r. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wymienić ją wcześniej. W tym przypadku podatnik może również otrzymać zwrot w wysokości 90% ceny zakupu netto nie więcej jednak niż 700 zł

2. Czy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej zobowiązany do wymiany kasy fiskalnej na online od stycznia 2020 r. straci możliwość ubiegania się o zwrot gdy fiskalizacja będzie miała miejsce 2 stycznia 2020? 

W rozporządzeniu znaleźć można branże, które zobowiązane są do wymiany kasy w określonym terminie. Biorąc pod uwagę przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą benzyny silnikowej obowiązek ten trzeba spełnić do 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że od 1 stycznia przedsiębiorcy zajmujący się w/w sprzedażą będą musieli prowadzić ewidencje sprzedaży na kasach fiskalnych online.

Serwis kasy fiskalnej

1. Czy przedsiębiorcy, którzy prowadzą autoryzowane serwisy kas fiskalnych mają obowiązek składać wykazy z odbytych przeglądów kas fiskalnych do odpowiedniego Urzędu Skarbowego?

Tak, w myśl art. 145 a ust. 13 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach „Podmioty prowadzące serwis kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii są zobowiązani składać do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wykazy obowiązkowych przeglądów technicznych tych kas w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został dokonany przegląd. Wykaz ten zawiera imię i nazwisko lub nazwę i numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu.”

W/w artykuł wszedł w życie 1 maja 2019r. Oznacza to, że pierwsze przekazanie przez serwis wykazu odbytych przeglądów technicznych nastąpić powinno do 15 czerwca 2019r.

2. Jak wygląda przekazywanie wykazu obowiązkowych przeglądów kas fiskalnych przez serwis prowadzący?

W ustawie nie ma dokładnie określonych wytycznych dotyczących formy przekazania danych o odbytych przeglądach lecz informację jakie musi taki wykaz zawierać. Mianowicie imię i nazwisko lub nazwę, numer identyfikacji podatkowej podmiotu prowadzącego serwis i podatnika, numer ewidencyjny i numer unikatowy kasy rejestrującej oraz datę dokonania przeglądu. Przekazanie danych nastąpić musi do 15 dnia miesiąca po miesiącu w którym odbyte zostały przeglądy techniczne kas fiskalnych.

3. Czy na podatnika może zostać nałożona kara finansowa za niepowiadomienie podmiotu, który dotychczas prowadził serwis kasy o jego zmianie?

W przepisach, które obowiązują obecnie w Polsce nie ma kar przewidzianych za niepoinformowanie serwisu głównego o jego zmianie. Trzeba pamiętać jednak, że to na podatniku spoczywa obowiązek dopilnowania obowiązkowego przeglądu technicznego.  Jak również zgłoszenie się do właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas w celu jego przeprowadzenia.

4. Czy podczas wykonania przeglądu kasy fiskalnej serwis główny poza wpisem do książki serwisowej wydaje przedsiębiorcy dokument, który potwierdza, że ten przegląd został zrobiony?

W § 55 pkt 2 znaleźć można informację, że obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje:

1) wpis do książki kasy jego wyniku;

2) w przypadku kas on-line zapisanie przeglądu technicznego w pamięci fiskalnej;

3) dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego.  W szczególności wydruku raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

5. Jak wygląda wymiana pamięci fiskalnej kasy przez serwis główny.

Pamięć fiskalną kasy wymienić można jedynie na wniosek podatnika. Ma to miejsce w momencie jej zapełnienia lub uszkodzenia. Uprawnienia do tego typu działań posiada jedynie podmiot prowadzący serwis główny. Warto pamiętać o tym, że w przypadku kas z papierowym zapisem kopii nie będzie już takiej możliwości.

Obowiązki podatnika

1. Czy na podatniku spoczywa obowiązek zaprogramowania nowej matrycy VAT we wszystkie wymienione w rozporządzeniu stawki podatku, czy tylko te, które stosuje do rejestracji sprzedaży towarów i usług?

W myśl § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących: „Podatnicy, prowadząc ewidencję przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób”:

literze „A” – stawka podatku w wysokości 22% albo 23%,

literze „B” –stawka  podatku w wysokości 7% albo 8%,

literze „C” –  stawka  podatku w wysokości 5%,

literze „D” –  stawka  podatku w wysokości 0%,

literze „E” – przypisane zwolnienie od podatku,

literze „F” i „G” –  pozostałe stawki podatku.  W tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy”

Dodatkowo, podatnik programuje w w/w sposób te stawki z których korzysta.

2. Jak wygląda programowanie matrycy stawek VAT, gdy podatnik zakupi kasę od 1 maja 2019r? Stosuje się oznaczenie literowe od „A” do „G” przypisane do stawki podatku lub zwolnienia od podatku tak jak było to określone do 30 kwietnia 2019r.?

Obecne przypisane oznaczenie stawek podatku lub zwolnienia można zachować do 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia tj. do końca lipca 2019 r.

3. Czy możliwa jest rejestracja sprzedaży na kasie z zaprogramowaną stawką zwolnioną znajdującą się pod literą „G”, gdy nie ma technicznie możliwości aby zaprogramować ją pod literą „E”?

Zgodnie z rozporządzeniem podatnik ma czas do zmiany matrycy stawek VAT do 31 lipca 2019r. Oznacza to,  kasy w których, zwolnienie z podatku nie zostanie odpowiednio przypisane literze „E” nie będą mogły być stosowane.

 

Kasy fiskalne  online – sprawdź ofertę firmy Multicom 


Kasa fiskalna – jeśli zdecydujesz się ją zakupić w firmie Multicom, specjaliści z naszej firmy zajmą się wszelkimi zgłoszeniami. Nie musisz martwić się o dokumenty, wszystko wypełnimy za Ciebie i skontaktujemy się w Twoim imieniu z urzędem skarbowym. Dobierzemy kasy fiskalne trafiające w Twoje potrzeby, przeszkolimy Ciebie i Twój personel z zasad użytkowania urządzenia fiskalnego. Poinformujemy jak rozliczyć przysługującą ulgę – a to wszystko bez dodatkowych opłat, aby koszt kasy fiskalnej był jak najniższy.

Pamiętaj iż kupując kasę czy drukarkę fiskalną, wybierasz jednocześnie serwis z którym zwiążesz się na lata. Dlatego warto współpracować z solidną wyspecjalizowaną firmą, dysponującą kilkoma specjalistami w tej dziedzinie.

Wybieraj korzystnie – kupuj świadomie – tania kasa fiskalna dla Twojej firmy.